หน้าหลัก

sowwarak

อาจารย์ผู้สอน :  อ.เสาวลักษณ์  ไชยนันทน์

ปวส.                       สาขาการบัญชี                                      สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

ปริญญาตรี            บริหารธุรกิจ (การบัญชี)                        มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท             บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)          มหาวิทยาลัยรามคำแหง