ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

วิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information Systems) (211-009)

สาขาวิชาการบัญชี  เทอม 2/2559

คำอธิบายรายวิชา (Course Syllabus)

ลักษณะ  ส่วนประกอบ  และวิธีการของระบบสารสนเทศทางบัญชี  หลักการจัดทำเอกสารของธุรกิจ  หลักการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี  วงจรทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน  ระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเกี่ยวกับวงจรรายได้  วงจรค่าใช้จ่าย  วงจรการผลิต  วงจรการบริหารเงิน  และรายงานทางการเงิน  ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในแต่ละวงจร  การควบคุมภายใน  ทางเดินเอกสารและสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

211-009 AISs_w11
211-009 AISs_w12
211-009 AISs_w13
211-009 AISs_w14
211-009 AISs_w15
211-009 AISs_w16